novinky

Koncepce Smart Cities a strategické dokumenty měst a regionů zemí V4

datum publikování 04-01-2024

Projekt S4S: Smart V4 Strategies, podpořený z prostředků visegradfund.org, navazuje na realizovaný český projekt “Jednotná informační a datová platforma konceptu smart". V rámci tohoto projektu byla vytvořena základní metodologické platforma, jak vytvářet Smart strategie měst/obcí/regionů na území zemí V4. Zároveň byla provedena základní analýza obsahu vybraných strategických dokumentů z pohledu souladu s Koncepcí Smart Cities semí V4.

V závislosti na provedené analýze byla zjištěna významná strukturální i obsahová nesourodost, nejednoznačnost cílů a nesystematický přístup k návrhu SMART strategických dokumentů.

Proto je potřebné zjistit, do jaké míry jsou strategické dokumenty alespoň rámcově v souladu s požadavky “Koncepce Smart Cities” a pokročit v metodické podpoře budoucích zpracovatelů a realizátorů obecních, městských a krajských SMART koncepcí.

Projekt si klade za cíl i metodicky poskytovat zpětnou vazbu realizátorům strategických SMART dokumentů (SMART strategie měst/obcí/regionů) na území V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko), aby došlo k významnému zkvalitnění a sjednocení “SMART strategií”.


Návrh na optimalizaci Smart strategií zemí V4 pro období 2024+

datum publikování 08-12-2023

Z hlediska detailnější analýzy na úrovni jednotlivých kapitol pilířů ZP,A,B,C je patrné jasný nesoulad vůči smyslu Koncepce SmrtCities a stávajícími Smart strategiemi měst, obci a krajů. Celá zastřešující oblast “ZP: Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony)” je ve všech Strategických dokumentech nejméně zohledněna, přitom z pohledu MMR a dlouhodobé udržitelnosti systému se jedná o nejdůležitější oblast Smart strategií.

Nejhůře dopadla kapitola “ZPO1: Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelům”, což by mělo pro MMR a tvůrce strategických dokumentů být důrazným upozorněním, že je třeba municipalitu směřovat jako digitální službu obyvatelstvu a digitalizaci jako průřezovou aktivitu do všech sektorů a činností veřejné správy pro společnost.

Druhou nejméně zpracovanou kapitolou je “C3: Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti”, která v době příprav strategických dokumentů ještě nebyla společensky dostatečně zohledněna a vnímána, ale samozřejmě v rámci zpětné vazby je nyní více než kdy dříve z důvodu GreenDeal a Taxonomie nutné intenzivně zohlednit “modro-zelenou infrastrukturu”.

Třetí nejméně zohledněnou oblastí je ”A3: Společenská odolnost - a bezpečnost”, která je primárně vnímána jen z pohledu bezpečnosti dopravy. Bohužel “bezpečnost” je nutné v dnešní době brát mnohem šířeji, a to nejen z hlediska fyzické bezpečnosti občanů a společnosti, ale hlavně i z hlediska kyberbezpečnosti sociálních systémů.

Z hlediska nejvíce zohledněných oblastí se jedná o kapitolu “A1: Vzdělávání jako základ kvalitního života”, která dominuje ve všech strategických dokumentech a následně oblasti ze sektorů “Integrované Záchranné služby”, Doprava a mobilita v městech a regionech. Kvalitně je také zpracována oblast “Sociální problematika a zdraví”.


Výsledky analýzy stavu Smart strategií zemí V4

datum publikování 18-09-2023

Strategické dokumenty jsou primárně v PDF formátu a jsou po obsahové stránce významně nesourodé a nestrukturované. Aby bylo možné u strategických dokumentů řádně vyhodnotit “soulad”, je nutné je fyzicky pročíst a zanalyzovat (každá strategie má min. 70 stran a celkem je jich analyzováno 100) a nebo je třeba využít SW řešení, které dokáže v maximální míře “vyhodnotit soulad automaticky” a “lidská kontrola” výstupu bude realizována jako “kontrolní a ověřovací” činnost odborného týmu.

Analýza byla provedena nad 100 veřejnými Smart strategickými dokumenty měst, krajů a regionů zemí V4, tudiž dává při tomto objemu dokumentů i patřičně relevantní výstupy popisující slabé i silné stránky souladu vybraných strategických smart dokumentů vůči Koncepci SmartCities.

Základní analýza byla provedena nad hlavními pilíři: ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony; A - Lidé a komunity; B - Lokální ekonomika; C - Prostředí pro život.

Z výše uvedeného grafu je vidět, že Pilíř “A” je u většiny strategických dokumentů měst a regionů velmi dobře zpracován na rozdíl od Pilíře “ZP”, jehož význam je významně podceněn, i když by v dnešní době i do budoucna měl být brán výrazný důraz na “Odolnost systému”.

V rámci projektu byla realizována komplexní analýza všech strategických dokumentů až na úroveň jednotlivých cílů.


zahájení spolupráce s iniciativou MY TREES 

Core business My Trees je výsadba stromů v zemích třetího světa zejména Latinské Americe, Africe a Asii. Tyto projekty mají nebo aspirují na získání Gold Standard OSN – tzv Uhlíkové projekty. Jsme rádi, že s nimi můžeme spolupracovat.

VYSADÍME MILIARDU STROMŮ

udržitelná výroba stavebního řeziva

Zahájili jsme výrobu stavebního řeziva v vysokou udržitelností. používáme 100% elektrické energie a tepla z obnovitelného zdroje  energie BIOPLYNOVÉ STANICE v areálu Strážovice u Pačejova. Posilujeme kapacitu o novou pilu od firmy PILOUS CTR 1300 H.

ŘÍZENÍ PROJEKTU NOVÁ GALERIE v PLZNI

Majitel skupiny CIAS Ing. arch. Hyne Gloser se stal jednatelem společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. , kterou vlastní Plzeňský kraj. Cíl je dán:

ADAPTACE, REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ V PLZNI PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI, FOLKLÓRNÍCH A JINÝCH KULTURNĚ UMĚLECKÝCH a ENVIRONMENTÁLNÍCH AKTIVIT

Zadání je jasné!!!

Kromě užitných funkcí sloužících budoucím uživatelů má být tato budova vzorem energetické spotřeby a udržitelnosti s používáním obnovitelných zdrojů energie a používání materiálů s co nejnižší uhlíkovou stopou.

 MY SE INOVACÍ NEBOJÍME. 

NAOPAK TRPĚLIVĚ  A SYSTEMATICKY JE PROSAZUJEME DO PRAXE.